Наукова діяльність

Сучасний науковий напрямок кафедри – підвищення ефективності діагностики, профілактики та прогнозування ураження нирок у дітей з соматичними та інфекційними захворюваннями.

На кафедрі виконується науково-дослідна робота:

 «Розробка критеріїв ранньої діагностики та прогнозування коморбідного ураження нирок у дітей з соматичними та інфекційними захворюваннями».

Номер держреєстрації 0119U100836.

Термін виконання: 01.2019-12.2023.

Науковий керівник: д.мед.н., професор Л.І.Вакуленко

Відповідальний виконавець: доктор філософії, асистент О.Ю. Оболонська

Запланована НДР передбачає створення сучасної системи ранньої діагностики та прогнозування коморбідних захворювань нирок у дітей з соматичними та інфекційними захворюваннями на основі вивчення біомаркерів пошкодження та функціонального стану гломерулярного та тубулярного апарату, визначення ультрасонографічних структурних параметрів нирок.

 

Результати наукової роботи представлені у міжнародних та  фахових наукових виданнях України. Співробітники кафедри виступають з доповідями на наукових форумах в Україні та за кордоном: науково-практичних конференціях, конгресах, з’їздах.

      Кафедра є одним з центрів проведення клінічних випробувань ефективності та безпеки сучасних лікарських засобів у дітей, зокрема, з патологією сечовидільної, серцево-судинної, дихальної систем.

Сертифікати GCP мають: зав. кафедри, д.мед.н., професор Л.І. Вкуленко, к.мед.н., доцент Л.П. Бадогіна, асистент С.В. Самсоненко.

На кафедрі постійно діє студентський науковий гурток. Студенти приймають активну участь в роботі гуртка, у кафедральних та міжкафедральних засіданнях, студентських конференціях у багатьох містах України, публікують роботи, займають призові місця.

Керівник СНТ- доктор філософії, асистент Оболонська О.Ю.